آبشار آتشین در کوه؟

در عرض یک روز در اوج فصل کوه پیمایی بیش از شصت نفر ٨٨٩ متر کوه پیمایی می کنند تا به قله صخره ال کاپیتان در پارک ملی یوسمیتی برسند.

اما برای دو هفته از اواسط تا اواخر ماه فوریه این پارک مردمی را به خود جذب می کند که شیفته صحنه شگفت انگیز و خیالی آبشاری از گدازه های آتشفشانی می شوند. پرتو افشانی خورشید در حال غروب از زاویه ای دقیق بر آبشار “دم اسب”  توهمی از به آتش کشیدن آن ایجاد می کند.

مایکل فرای، عکاس، می گوید: “چنین به نظر می رسد که منبع نور خود را دارد – انگار که چیز دیگری موجب آن نمی شود. واقعا صحنه شگفت انگیز و زیبایی است.”

این تحول موقتی است و بستگی به باران کافی و برف آب شده تنها حدود ده روز طول می کشد. خورشید تنها هنگام غروب برای دو دقیقه آبشار را روشن می کند، اما این صحنه شگفت انگیز بسیاری از دیدارکنندگان را بسوی یکی از مشهورترین پارک های ملی آمریکا جذب می کند.