آثار باستانی که توسط تروریست های داعش به سرقت رفته بودند، به کارشناسان عراقی تحویل داده شدند.

استوارت جونز، سفیر ایالات متحده در عراق گفت: “فهرست تبه کاری های داعش طولانی است و سرقت میراث فرهنگی عراق و قاچاق آن را شامل می شود. داعش آثار باستانی شما را به سرقت می برد.”

ایالات متحده در ماه مه در جریان حمله به محل اقامت ابوسیاف، رهبر ارشد داعش در سوریه، صدها قطعه از آثار هنری عراقی را باز یافت.

آثار هنری در طی یک مراسم به موزه ملی عراق در بغداد بازگردانده شدند. (وزارت امور خارجه)

جونز گفت: “این آثار عتیقه مدرکی حیاتی در اثبات این حقیقت است که  داعش – علاه بر تروریسم، توحش و ویرانگری-  یک دار و دسته جنایتکار نیز هست که آثار باستانی را از موزه ها و مکان های تاریخی سرقت می کنند و در بازار سیاه به فروش می رسانند.”

  داعش هزینه مالی بخشی از عملیات تروریستی خود را با فروش آثار باستانی سرقت شده تأمین می کند. ایالات متحده به منظور متوقف ساختن این فعالیت، با همکاری با شورای بین المللی موزه ها یک فهرست سرخ از آثار باستانی عراق که در معرض خطر فراهم آورده است تا به مقامات در شناسایی و مصادره میراث فرهنگی که به سرقت رفته و قاچاق شده اند کمک کند.

افزوده بر این اقدام، وزارت امور خارجه با موسسات آمریکایی پژوهش های شرقی در ارتباط با طرح میراث فرهنگی سوریه مشارکت می کند. این طرح به مستند ساختن و محافظت از میراث فرهنگی سوریه جنگ زده و مناطقی از عراق که تحت اشغال داعش است کمک می کند.