آزادی بیان و قدرت فعالیت های هنری- ویدیو

آزادی بیان بخشی جدایی ناپذیر از یک جامعه آزاد و عادلانه است. آزادی بیان و ارتباطات آزاد موجب برانگیختن ایده های نوین برای ترویج عدالت و کاهش نابرابری می شوند.

در بسیاری از کشورها، حکومت های اقتدارگرا به سختی حقوق هنرمندان و نویسندگان را سرکوب می کنند. ببینید ایالات متحده به چه دلیل از حق همه انسان ها برای بیان آزادانه باورهای خود بدون تلافی جویی دفاع می کند.