رای دهندگان آمریکایی به گوناگونی در مجلس های قانونگزاری ایالتی رای می دهند

در حالیکه جمعیت آمریکا بسوی گوناگونی بیشتر رشد می کند، نمایندگان مردم نیز در ایالات متحده از گوناگونی بیشتری برخوردار می شوند.  رای دهندگان آمریکایی در انتخابات سال ۲٠١٦ تعدادی از نامزدهای انتخاباتی را با تنوع فرهنگی و نژادی گوناگون در سطح ایالتی انتخاب کردند.  از میان این نمایندگان جدید می توان از یک نماینده زن مسلمان سومالی تبار در مجلس مینه سوتا و نخستین زن از بومیان ناواهو در سنای ایالت وایومینگ نام برد.

این گوناگونی را می توان در سطح ملی نیز مشاهده کرد بطوری که یک نفر از پنج نفر عضو کنگره ایالت متحده از اقلیت های قومی و نژادی هستند.

گوناگونی درسطح ایالتی هنوز به سطح ملی نرسیده است، اما پژوهشی در سال ۲٠١٥ حاکی از آن است که قانونگزاران “گوناگونی بیشتری را در میان مردمی که آنها را انتخاب می کنند انعکاس می دهند.”

برخی از قانونگزاران منتخب جدید در سطح ایالتی عبارتند از:

  • الهان عمر، نخستین قانونگزار زن مسلمان آمریکایی سومالی تبار در مینه سوتا. عمر، که از حجاب استفاده می کند، رئیس امور سیاسی در شبکه زنان سازمان دهنده زنان است، گروهی که برای فعال کردن بیشتر مهاجران به عنوان شهروندان و رهبران جامعه تلاش می کند. او در سومالی به دنیا آمده است و هنگامی که دختر جوانی بود قبل از مهاجرت به ایالات متحده برای مدتی در یک اردوگاه پناهندگان در کنیا زندگی کرد.

    • افی الیس، معاون سابق دادستان کل وایومینگ، نخستین زن از ملت بومیان ناواهو است که به عنوان سناتور در سنای ایالتی وایومینگ انتخاب شده است. او به عنوان استاد نیمه وقت در دانشگاه ایالتی وایومینگ به تدریس سیاست دولت فدرال در قبال بومیان آمریکا پرداخته است.
    • یو لین نیو، نخستین زن آمریکایی آسیایی تبار در مجلس قانونگزاران ایالت نیویورک است. او در تایوان به دنیا آمده است.
    • آتیکا اسکات، نخستین زن آمریکایی آفریقایی تبار است که پس از هفده سال برای مجلس قانونگزاران ایالت کنتاکی انتخاب شده است.

اسکات تنها زن سیاه پوست در مجلس صد نفره نمایندگان کنتاکی خواهد بود. او می گوید: “این که من تنها نفر هستم چیزی نیست که باید جشن بگیریم.”

آنچه مهم است این است که مردم مرا در مقام قانونگزار ببینند و بدانند که این کار ممکن است. این نشان می دهد جامعه مدنی چگونه است.”

این مقاله توسط کاتلین مورفی، نویسنده مستقل، به نگارش در آمده است.