دین عبیدالله، کمدین، میزهایی را در خیابان های ایالت های مختلف با علامت “از یک مسلمان بپرسید” به پا کرد و به پرسش های آمریکایی ها درباره اسلام پاسخ گفت.

عبیدالله در یک ویدیو راجع به آمریکایی ها می گوید: “آنها کنجکاو بودند. درباره اسلام سوال داشتند، این سوال ها گاهی اوقات مشکل بودند، اما نفرت آلود نبودند. صداهای آمریکایی های مسلمان کجا هستند؟”

این کمدین می گوید: “این کار باعث شد که من به آمریکایی بودنم بیش از پیش افتخار کنم.”

داستان های به مراتب بیشتری درباره آمریکایی های مسلمان فراتر از این ویدیو وجود دارند. به عنوان مثال با ضمیر حسن آشنا شوید و ببینید او چگونه در خیابان های نیویورک و شهرهای دیگر با گرسنگی مبارزه می کند.