آمریکایی ها در ابراز بیان آزاد هستند [ویدیو]

شهروندان آمریکا درباره شیوه ای که دولت نمایندگی آنها را به عهده دارد نظرهای گوناگونی دارند.  یک دموکراسی سالم از آزادی بیان این نظرها در بیان و نگارش و یا در اینترنت حمایت می کند.