تبعیض نژادی داغ خود را بر کسانی که در معرض آن قرار می گیرند به جا می گذارد. تبعیض نژادی همچنین با هزینه سنگینی همراه است. یک بررسی که به تازگی انجام گرفته تأثیر اقتصادی تبعیض نژادی را تنها در ایالات متحده دو تریلیون دلار بر آورد کرده است.

 پوستر سازمان ملل متحد در کمپین "بیایید با نژادپرستی بجنگیم،" چهره مردی را از نزدیک نشان می دهد. (سازمان ملل متحد)

نژادپرستی بر این عقیده استوار است که ویژگی های موروثی مانند رنگ پوست، گروهی را بالا تر یا پایین تر از دیگران قرار می دهند. این عقیده ممکن است در نهادهای جامعه ریشه بگیرد و سیاست هایی را که در دادن وام، استخدام، مسکن و آموزش در این نهادها اِعمال می شود تحت تأثیر قرار دهد.   هنگامی که افراد بر اساس پیش داوری هایشان با دیگران رفتار کنند، این نیز نژاد پرستی شمرده می شود.

تبعیض نژادی با محروم ساختن مردم از کار کردن و مدرسه رفتن در آمدها و بازدهی ها را کاهش می دهد. این به معنای پول کمتری در جیب کسانی است که از نژاد پرستی آسیب می بینند –  و به معنای تولید ناخالص داخلی کمتری برای کشور آنها است.

پوستر سازمان ملل متحد در کمپین "بیایید با نژادپرستی بجنگیم" چهره زنی را از نزدیک نشان می دهد. (سازمان ملل متحد)

بنا به بررسی که زیر عنوان ” توجیه عدالت نژادی از دیدگاه کسب و کار،” “وقتی مردم در راه تحقق بخشیدن به توان کامل بالقوه خود با موانعی رو به می شوند، از دست رفتن استعداد، خلاقیت، انرژی، و بازدهی، باری است که نه تنها بر دوش محروم شدگان، بلکه بر شانه جوامع، کسب و کارها، دولت ها و به طور کلی بر روی اقتصاد سنگینی می کند.”

پوستر سازمان ملل متحد در کمپین "بیایید با نژادپرستی بجنگیم،" چهره مردی را از نزدیک نشان می دهد. (سازمان ملل متحد)

شما در پوسترهای بالا چه می بینید؟ هرکدام از ما در تقویت یا در هم شکستن کلیشه ها و پیش داوری های نژادی نقشی ایفا می کنیم.

در ۲۱ مارس، روز بین المللی حذف تبعیض نژادی به پا خیزید. آنچه که برای مبارزه با نژاد پرستی انجام می دهید با استفاده از هشتگ #FightRacism به اشتراک بگذارید.

پوسترهای اهدایی سازمان ملل متحد