آینده دموکراسی- ویدیو

آینده دموکراسی و همچنین صلح و رفاه جهانی به اقدام جمعی مردم و به پا خاستن در دفاع از آن بستگی دارد. ببینید دموکراسی مستلزم چه چیزهایی است.