یک نظام عدالت کیفری مؤثر و احترام به حاکمیت قانون برای دستیابی به توسعه پایدار حیاتی هستند.

نمایندگان دولت، استادان دانشگاه و اعضای جامعه مدنی در سراسر جهان پیوند مهم بین عدالت و توسعه را در سیزدهمین کنگره عدالت کیفری و پیشگیری از جرم سازمان ملل که از ۱٢ تا ۱٩ آوریل در دوحه، قطر برگزار خواهد شد، مورد بحث و گفتگو قرار خواهند داد. این کنگره فقط هر پنج سال یک بار تشکیل می شود و در مقایسه با دیگر اجلاس سازمان ملل به طور قابل توجهی بازتر هستند.

کارشناسان برنامه توسعه سازمان ملل با این استدلال بین حاکمیت قانون و توسعه اقتصادی ارتباط برقرار می کنند که اگر مردم در مورد خودشان، کامیابی شان، و ایده هایشان در زمان حاضر احساس امنیت نکنند، احتمالا در آینده سرمایه گذاری نخواهند کرد.

این چالش به ویژه در جوامعی که سابقه خشونت و بی قانونی در آنها رایجند، حیاتی است. برای این جوامع حاکمیت مؤثر قانون نخستین گامی است که مردم را به در نظر گرفتن آینده ای درخشان با فرصت های اقتصادی و حمایت قانون برای همگان قادر می کند.

اولویت های هیئت نمایندگی ایالات متحده در این اجلاس عبارتند از:

در شصتمین سالگرد کنگره عدالت کیفری و پیشگیری از جرم در ٢٠۱۵، اطلاعات بیشتری درباره ارتباط بین جرم و توسعه کسب کنید.