سپاه صلح مدت ها در تلاش بوده است تا اعتماد به نفس دخترها و مهارت های رهبری آنها را تقویت کند. برنامه هایی مانند اردوی GLOW (دختران رهبر جهان ما) که اکنون در بیش از ۶٠ کشور بر پا است، فضایی امن و محیطی حمایتی برای تبادلات فرهنگی و شخصی، و توسعه خلاقیت و مهارت های رهبری، و تفریح و سرگرمی دختران دبیرستانی فراهم می آورد.

اما وقتی زنان از فرصت های برابر برخوردار باشند، مردها نیز از مزایایی بهره مند می شوند. اردوی BRO (پسران فرارس)، اردوی BILDs (پسران در توسعه رهبری)، و آموزش فضلیت به پسرانمان (TOBE) به پسرها کمک می کنند تا درک بهتری از نقش شان به عنوان شرکای برابر دختران پیدا کنند.

داوطلبان سپاه صلح به پسرها در آموزش در مورد انتخاب سبک زندگی، بهداشت باروری، پیشگیری از خشونت خانگی و برنامه ریزی برای آینده کمک می کنند.

به نظر شما چه مهارت های رهبری و زندگی می توانند به پسرها در پیشبرد برابری جنسیتی و در عین حال تقویت اعتماد به نفس شان و ایجاد فرصت های شغلی در آینده کمک کنند؟