اغلب مسائل به سادگی سیاه و سفید نیستند، یعنی اینکه همیشه توضیح یا راه حل روشنی برای آنها وجود ندارد. آنچه واضح است، این است که آمریکایی ها برای بیان افکار و احساسات شان در مکالمه های روزمره از رنگ ها استفاده می کنند.

اگر با یک آمریکایی صحبت کنید، چندان طول نخواهد کشید که یکی از این اصطلاحات رنگی را از زبان او بشنوید.

Red tape

(Thinkstock)

معنی: نوار قرمز؛ روند پیچیده و غیرلازم کاغذبازی اداری.

کاربرد محاوره ای:

“When my father was rushed to the hospital, the head nurse cut through all the red tape so that he could get to see a doctor immediately.”

“وقتی پدرم را به اورژانس بردند، پرستار تمام نوارهای قرمز را رد کرد تا پدرم بتواند فورا دکترش را ببیند.”

See red

معنی: قرمز یا خون دیدن؛ عصبانی شدن

کاربرد محاوره ای:

“My mother sees red when I come home late.”

“هر وقت دیر به خانه می روم، خون جلوی چشم های مادرمو می گیره.”

Out of the blue

(Shutterstock)

معنی: به طور ناگهانی و غیرمنتظره

کاربرد محاوره ای:

“We were walking down the street when from out of the blue an old classmate we hadn’t seen for years appeared.”

در خیابان راه می رفتیم که ناگهان یکی از هم کلاسی هایمان را که چندین سال ندیده بودیم سر راهمان سبز شد.”

Once in a blue moon

معنی: به ندرت

کاربرد محاوره ای:

“Jean’s parents encouraged her to accept the job with the prestigious company in New York. They told her that a job offer like that comes along only once in a blue moon.”

“پدر و مادر جین او را تشویق کردند تا پیشنهاد شغلی را از طرف یک شرکت با اعتبار در نیویورک بپذیرد، و به او گفتند که چنین فرصت شغلی به ندرت پیش می آید.”

Tickled pink

(Shutterstock)

معنی: راضی و خیلی خوشحال بودن.

کاربرد محاوره ای:

“My niece got her first job today. She’s so pleased with herself. She’s tickled pink.”

“خواهرزاده من امروز برای اولین شغلش استخدام شد. او از این مسئله خیلی خوشحال بود.”

In the red

معنی: پول از دست دادن؛ ضرر کردن؛ سود نبردن

کاربرد محاوره ای:

“Some years my business makes a profit, but other years I’m in the red.”

“بعضی سال ها از کسب و کارم سود می برم، ولی بعضی سال ها ضرر می کنم.”

 

بیشتر بیاموزید

 ShareAmerica مجموعه مقالاتی را برای آموزش گفتگوهای روزمره، یا آشنایی با چندی از اصطلاحات ورزشی، اصطلاحات دانشجویی، اصطلاحات هنری، اصطلاحات آشپزی، یا اصطلاحات عشق و عاشقی ارائه می دهد.

تارنمای انگلیسی آمریکایی دارای منابع گوناگون رایگان برای نوآموزان و معلمان زبان انگلیسی است. مطالب آموزنده ای نیز در صفحه فیس بوک انگلیسی آمریکایی در دسترس هستند.