اظهارات پرزیدنت اوباما درباره مطبوعات آزاد در مهمانی سالانه شام خبرنگاران کاخ سفید [ویدیو]

هر رئیس جمهوری مورد انتقاد زیاد مطبوعات قرار می گیرد.  وعده های به انجام نرسیده از زمان کارزارهای انتخاباتی، اتهاماتی درباره اقدامات اشتباه، و تصمیمات بحث انگیز – همه برای روزنامه نگارانی که کاخ سفید را تحت پوشش قرار می دهند جایز است.  اما یک شب در سال، در مهمانی شام خبرنگاران کاخ سفید، رئیس جمهوری می تواند تلافی کند.

پرزیدنت اوباما در آخرین مهمانی شام خبرنگاران کاخ سفید در ۳٠ آوریل، سخنرانی خود را که طبق سنت طنز آمیز است با یک نکته جدی به پایان رساند، و به روزنامه نگاران حاضر  گفت که “مسئولیت آنها برای کنکاش و پرسشگری و مقابله با تحریف  و دروغ  بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت است.”

به متن سخنان پرزیدنت اوباما در این ویدیو توجه کنید:

“روزنامه نگارانی مانند همه شما درگیر پیگیری سرسختانه برای آگاه سازی شهروندان، و پاسخگو قرار دادن رهبران، و امکان پذیر ساختن تشکیل دولت ما از میان مردم، هستند. و این یک مسئولیت بسیار بزرگ است. همه روزنامه نگاران مسئولیت بسیار بزرگی را بر عهده دارند و من، به عنوان یک شهروند این دموکراسی بزرگ، از این بابت سپاسگزارم. و نقش مطبوعات آزاد اکنون بیش از هر زمان دیگری در گذشته اهمیت دارد. چرا که اکنون زمانی است که در سراسر جهان برخی از آرمان های بنیادین دموکراسی های آزاد هدف حمله قرار گرفته اند، و تلاش می شود تا مفاهیمی مانند بی طرفی، و مطبوعات آزاد، و حقایق، و شواهد تضعیف شوند. یا، در برخی موارد، به طور کامل نادیده گرفته شوند. و به همین خاطر است که قدرت شما، و مسئولیت شما برای کنکاش و پرسشگری و مقابله با تحریف ها و دروغ ها بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. موضعگیری به سود حقیقت مستلزم این نیست که شما بی طرفی خود را کنار بگذارید. در واقع این ماهیت یک روزنامه نگاری خوب است.”