افزایش شمار کشورهایی که به مقابله با تغییرات آب و هوا متعهد می شوند

(وزارت امور خارجه/ جیمی مک کان)
INDC map_Persian
(وزارت امور خارجه/جیمی مک کان)

تغییرات آب و هوا یک مشکل جهانی است و به یک راه حل جهانی نیاز دارد.

اما هر کشوری می تواند به طریقه منحصر به فرد خود به این راه حل کمک کند. در واقع، تا زمان انتشار این مطلب ۱۷۳کشور در مطابقت با شرایط اقلیمی خود، طرح هایی با امید آهسته کردن سرعت تغییرات آب و هوا با همکاری یکدیگر، ارائه کرده اند.

این کشورها برای مقابله با تغییرات آب و هوا به اقداماتی متعهد می شوند که به آنها “مشارکت های مصممانه ملی” گفته می شود. مجموع برنامه ها با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تنظیم شده اند و  طیفی از طرح ها و سیاست ها را برای کند کردن آهنگ تغییرات آب و هوا و سازگاری با آن پیشنهاد می کنند. (طرح های سازگاری، آسیب پذیری را در برابر آثار ناشی از تغییرات آب و هوا – مانند قرار گرفتن شهر ها در معرض سیل یا پایین آمدن برداشت محصول – کاهش می دهند.)

INDC charts_Persian1
(وزارت امور خارجه/جیمی مک کان)

کشورها هم اکنون پیشاپیش تشکیل گردهمایی ۳٠ نوامبر سران درباره تغییرات آب و هوا در پاریس که COP21 خوانده می شود، برنامه های خود را ارائه می دهند. بنا به گفته تاد استرن، نماینده ویژه ایالات متحده برای تغییرات آب و هوا، انتشار این برنامه ها گام مهمی شمرده می شود. وی اخیرا در یک مصاحبه رادیویی گفت: “اگر شما چندسال پیش- حتی سال پیش- می گفتید که ما ۱۶٠ هدف را از ۱۶٠ کشور – که تعداد ۱۲٠ یا بیشتر از آنها در میان کشورهای در حال توسعه هستند – در نظر داریم، مردم هرگز آن را باور نمی کردند.” هدف های کشورها بلندپروازانه اند و عملی هستند.  هیچ دو کشوری به هم شبیه نیستند، آنها یک برنامه اجباری و انعطاف ناپذیر را پیگیری نمی کنند.

INDC charts_Persian2
(وزارت امور خارجه/جیمی مک کان)

در برنامه اکثر کشور ها، شامل ایالات متحده، برزیل، چین و هند- هدفی در ارتباط با کاهش گازهای گلخانه ای تعیین شده است. برخی از آنها به پیگیری سیاست یا برنامه منحصر به فردی در ارتباط با محیط زیست متعهد می شوند- تا به عنوان مثال، شیوه های مورد عمل در کشاورزی را بهبود بخشند. چین و هند هر دو، به افزایش جنگل ها – که “تهویه کربن” تلقی می شوند و دی اکسید کربن را از جو فرو می کشند – متعهد شده اند. آرژانتین انرژی تجدیدشدنی و استفاده کار آمد تر از انرژی را ترویج می کند. استرن گفت، با همه این تعهدات برای اقدام در ارتباط با تغییرات آب و هوا به شیوه های بسیار گوناگون، “همه چیز بیش از هر وقت دیگر برای رسیدن به یک موافقتنامه در پاریس، ردیف شده است.”

INDC charts_Persian3
(وزارت امور خارجه/جیمی مک کان)

گردهمایی پاریس را از طریق این پیوندها دنبال کنید:  (@FactsOnClimate) ، (@US_Center)  و با مراجعه به این هشتگ های در توئیتر از واقعیت ها و اطلاعات بیشتری در زمینه تغییرات آب و هوا آگاه شوید. (#ActOnClimate)، (#AskUSCenter).