طرح ابتکاری میراث سوری ابزارهای لازم را در اختیار باستان شناسان خاورمیانه ای و آمریکایی برای مستند ساختن انهدام فرهنگ عراق و سوریه  توسط افراط گرایان، ازجمله داعش، و بالابردن سطح آگاهی در این زمینه  قرار می دهد.

اندرو وان، مدیر برنامه طرح میراث سوری می گوید، آنچه که افراط گرایان ویران می کنند بخشی از “میراث جهانی ” ما است. “همه تاریخ ما به این ناحیه بر می گردد و من می توانم بگویم که وقتی فرهنگ هر ملتی در معرض خطر قرار می گیرد، بخشی از تاریخ و هویت انسانی مورد تهدید قرار گرفته است.”

هرچه درباره میراث فرهنگی که در معرض خطر قرار دارد گفته شود باز حق مطلب را ادا نمی کند. شش ناحیه مربوط به میراث سوریه در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت، و 12 ناحیه دیگر برای ثبت در این فهرست نامزد شده اند.

وزارت امور خارجه در واکنش به این تهدید فوری، در اوت ۲٠۱۴  مشارکتی را به منظور ایجاد طرح میراث سوری با دانشکده های آمریکایی تحقیقات شرقی (ASOR) تشکیل داد. هدف از این طرح که به طور مشترک به وسیله دفتر امور خاور نزدیک و  دفتر امور آموزشی و فرهنگی اداره می شود محافظت از دارایی فرهنگی سوریه و نواحی خارج از کنترل دولت عراق از طریق اقدامات زیر است:

  • مستند ساختن آسیب های وارد شده از طریق جمع آوری اخبار، رسانه های اجتماعی و عکس های ماهواره ای، به موازات برقراری تماس با کارشناسان میراث [فرهنگی] سوریه و عراق.
  • بالا بردن سطح آگاهی جهانی با ارائه گزارش هایی که در آنها میراث [فرهنگی] مورد تهدید و آسیب دیده برجسته شده است.
  • برنامه ریزی برای واکنش های فوری و واکنش های بعد از جنگ از طریق برنامه هایی برای مستند سازی آسیب ها و نیازهای محافظتی.

این طرح به بالا بردن سطح آگاهی نسبت به خطری که این میراث [فرهنگی] را تهدید می کند از طریق رسانه های اجتماعی به زبان عربی و انگلیسی اقدام می کند.

تصویر ماهواره ای یک شهر سوری (عکس اهدایی از دیجیتال گلوب)
طرح میراث سوری از تصویرهای ماهواره ای برای ردیابی تخریب بناها و مکان ها استفاده می کند. (عکس اهدایی از دیجیتال گلوب)

وان می گوید: “ما می خواهیم عرب زبانان از فرهنگی که در معرض تهدید قرار گرفته و در حال انهدام و ویران شدن است و نیز از مشارکت جامعه بین المللی در این طرح آگاه شوند.”

در آینده، سوری ها و عراقی هایی که پایبند به حراست از میراث فرهنگی هستند می توانند از داده های جمع آوری شده به وسیله این طرح برای تمرکز بر مکان هایی که فکر می کنند باید بر آنها تمرکز شود استفاه کنند.

وان می گوید: “امید است که این اطلاعات موجبات جلب منابع بین المللی را فراهم سازند تا آنها بتوانند گام های ضروری را برای بازسازی فرهنگ خود بردارند.”