اقیانوس هایمان را گرامی بداریم

اقیانوس ها ٧۵ درصد سطح زمین را می پوشانند، و ۸ ژوئن به یادآوری اهمیت حیاتی این آب های گسترده، پیچیده و اسرار آمیز به مردم اختصاص داده شده است. روز جهانی اقیانوس ها ٢٠۱۵ در زمانی حساس، هنگامی که یک ائتلاف گسترده بین المللی متشکل از دولت ها و سازمان های علمی، دانشگاهی و منافع عمومی کوشش های خود را برای رفتاری هرچه احترام آمیزتر نسبت به اقیانوس ها افزایش می دهند، فرا می رسد.

این کمپین اطلاع رسانی برای تعهد بیشتر به حفظ اقیانوس و مدیریت آن، با میزبانی کنفرانس اقیانوس ما در ژوئن ٢٠۱۴ توسط جان کری، وزیر امور خارجه آغاز شد. قرار است در ماه اکتبر یک نشست پیگیری در شیلی برگزار شود. کری و هرالدو مونیز، همتای شیلیایی او توضیح می دهند که چرا اقدام در این زمینه به فوریت مورد نیاز است، و شما برای کمک چه کاری می توانید انجام دهید.