انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ۳ نوامبر ۲۰۲۰ برگزار خواهد شد. در اینباره بیشتر بیاموزید، و به گفتگوها در فیسبوک و توئیتر بپیوندید!

articles anchor tag

المواد

shareables anchor tag

Social Graphics (right click images to download)

Back to top

printables anchor tag

Printables

Back to top

USA Elections in Brief

Elections in Brief

PDF (2 MB)

Outline of U.S. Government

outlineofusgovernment

PDF (12.4 MB)

Selecting the Presidential Candidates

PDF (1.7 MB)