آزادی مذهب برای آمریکایی ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است: به گزارش مرکز پژوهشی پیو، هفتاد شش درصد جمعیت آمریکا عضو گروه های مذهبی هستند، و نزدیک به سه هزار گروه مذهبی در ایالات متحده وجود دارد.

مرکزیت دین در زندگی آمریکایی ها و گوناگونی ادیان این کشور بر ارزش والای آزادی مذهبی تاکید می کند.  این اعتقاد که همگان باید بتوانند در انتخاب نحوه عبادت ازوجدان خود پیروی کنند، از آغاز تشکیل این کشور بخشی از هویت آمریکایی بوده است.

 آزادی مذهب، حقی انکارناپذیر

جیمز مدیسون را به دلیل نوشته های نخستین او درباره حقوق اهالی ویرجینیا به عنوان “پدر قانون اساسی” می شناسند. او می نویسد: “بنابراین دین هر کس باید به اعتقاد و وجدان آن فرد واگذار شود … تا بر اساس آن فرایض دینی رفتار کند.  این حق در ماهیت خود حقی انکارناپذیر است.” این سخنان به عنوان اصل اول قانون اساسی، پایه گذار بحثی پایدار در ایالات متحده بوده اند.  این عبارات دادگاه را ملزم می دارد تا بین عدم تاکید بر مذهبی خاص و عدم پایمالی حق مردم برای آزادی دین تعادلی حساس برقرا کند.  دادگاه های آمریکا بر علیه نمایش آشکار علائم مذهبی در مکان های عمومی رای داده اند، اما آنها به نفع  استفاده از بودجه عمومی برای حمایت از باشگاه های مذهبی در دانشگاه های دولتی نیز رای صادر کرده اند.

کمی پیش در همین سال، پرزیدنت ترامپ گفت:  “آمریکا از آغاز برای آزادی مذهبی ارزش قائل بوده است. این وعده ای بود که مهاجران اولیه در قاره وسیع ما یافتند – و وعده ای است که جنگجویان دلیر ما از قرن ها پیش برای همه شهروندان این کشور از آن محافظت کرده اند.”