پرزیدنت اوباما در ٢٨ سپتامبر خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت، رهبران امروز باید تا آن اندازه قوی باشند که منافع مشترک جهان و انسانیت مشترک را تشخیص دهند، و تشخیص دهند که اصولی از قبیل حقوق بشر و کرامت انسانی “جنبه جهانی دارند.”

وی گفت، در قرن بیست و یکم قدرت یک کشور دیگر از طریق کنترل بر قلمرو تعریف نمی شود.  به جای آن قدرت [هر کشور] به “موفقیت مردم آن- آگاهی آنها، نوآوری آنها، نیروی تخیل آنها، شور و شوق آنها، فرصت آنها، وابسته است،” که خود مستلزم برخورداری از “حقوق فردی، حکومترانی خوب و امنیت شخصی است.”

به گفته رئیس جمهوری، دموکراسی فراگیر که اجازه مخالفت سیاسی آرامش طلب را می دهد، و جامعه مدنی، رسانه های آزاد، مهاجرت و برابری جنسیتی را شامل می شود، به کشورها قدرت می بخشد و به آنها امکان می دهد تا به توانایی های بالقوه خود تحقق بخشند.

وی افزود: “واقعیت ها نشان می دهند که کشورها وقتی موفق می شوند که یک صلح و رفاه فراگیر را در محدوده مرزهای خود پیگیری کنند و فراتر از مرزهای خود با کشورهای دیگر همکاری کنند. وقتی که قوانین و موازین بنیادین را رعایت کنیم و راه همکاری را به جای جنگ و ستیز پیش گیریم، کشورهای ما از امنیت بیشتری برخوردار می شوند.”

اوباما گفت، فجایعی نظیر آنچه که در سوریه اتفاق می افتند “در کشورهایی که در آنها دموکراسی واقعی و احترام برای ارزش های جهانی وجود دارد، ارزش هایی که سازمان ملل متحد قرار است از آنها دفاع کند، روی نمی دهند.”

دختر بچه ای بر دوش پدرش در طول جاده راه می پیماید دهد. (عکس از آسوشیتدپرس)
ایالات متحده به ١٠٫٠٠٠ پناهنده سوری به عنوان بخشی از تعداد پذیرش سالانه ای که به عهده گرفته است تجدید اسکان می دهد. (عکس از آسوشیتدپرس)

وی اظهار داشت: “زورگویان امروز “به جرقه های انقلاب فردا تبدیل می شوند. شما می توانید مخالفان خود را به زندان بفرستید، ولی نمی توانید اندیشه ها را زندانی کنید. شما می توانید در صدد کنترل اطلاعات برآیید، ولی نمی توانید دروغ را به حقیقت مبدل کنید.”

به گفته رئیس جمهوری، هیچ کشوری نمی تواند خود را از خطرهای مشترک مانند تروریسم، تغییر آب و هوا و بی ثباتی اقتصادی در امان نگهدارد.

وی گفت: “مردم ملل متحد ما آنقدرها که به آنها گفته می شود با هم تفاوت ندارند. ما در یک جهان به هم پیوسته زندگی می کنیم- جهانی که در آن همه ما در موفقیت یکدیگر ذینفع هستیم … و اگر نتوانیم به طرز مؤثر با همدیگر کار کنیم، همه ما از پی آمدهای آن رنج خواهیم برد.”

اوباما گفت، وقتی که کشورها با یکدیگر همکاری کنند و به خاطر نقض موازین بین المللی پاسخگو قرار داده شوند کارهای فراوانی را می توان پیش برد.

او گفت، توافق مربوط به فعالیت های هسته ای ایران آن کشور را از دستیابی به سلاح هسته ای باز می دارد، و امکان دسترسی به انرژی صلح آمیز را برای ایران فراهم می سازد. “اگر این توافق به طور کامل به اجرا درآید، ممنوعیت سلاح هسته ای تقویت می شود، از یک جنگ بالقوه احتراز به عمل می آید، و دنیای ما از امنیت بیشتری برخوردار می گردد. نیرومندی نظام بین المللی هنگامی که به نحو مطلوب کار کند در همین است.”

در همان حال تعهد ایالات متحده به نظم بین المللی، پاسخ آن را به فعالیت های روسیه در اوکراین هدایت می کند.

وی گفت: “هنگامی که حق حاکمیت و تمامیت سرزمینی یک کشور به طرز گستاخانه ای نقض می شود ما نمی توانیم در کناری بایستیم. اگر این امر بدون هیچ پی آمدی اتفاق بیفتد، ممکن است در مورد همه کشورهایی هم که در اینجا گردآمده اند روی دهد.”

رئیس جمهوری گفت که سازمان ملل متحد طی مدت ٧٠ سال گذشته، به ایجاد نظم جهانی “که پشتوانه پیشرفت های بی مانندی در عرصه آزادی و رفاه انسانی بوده” یاری داده است.این پیشرفت واقعی است. سندیت آن را می توان در جان هایی که نجات یافته اند، توافق های بدست آمده، بیماری های سرکوب شده و دهان هایی که تغذیه شده اند یافت.”