ایالات متحده از حقوق افراد +LGBTQI دفاع می کند- ویدیو

مبارزه برای پایان دادن به خشونت و تبعیض علیه افراد +LGBTQI یک چالش جهانی است. ایالات متحده به ترویج و ارتقاء حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همه مردم متعهد باقی می ماند.