ایالات متحده از حق اعتراض به ناعدالتی محافظت می کند – ویدیو

در ایالات متحده، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حق تجمع مسالمت آمیز و حق درخواست از دولت طبق قانون محفوظ هستند.

این آزادی ها آمریکایی ها را قادر می سازند تا به عنوان یک کشور پیشرفت کنند.

این مقاله قبلاً در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۰ منتشر شده بود.