ایالات متحده برای مبارزه با کووید-۱٩ با جامعه بین المللی همکاری می کند

ایالات متحده برای کشف گزینه های درمانی، به اشتراک گذاری پژوهش های علمی و ایجاد مشارکت برای شکست دادن کووید-۱٩ با جامعه بین المللی همکاری می کند.

بخش خصوصی، نهادهای دانشگاهی و تأسیسات دولتی ایالات متحده برای ایجاد روابط ناگسستنی در مبارزه با ویروس جدید کرونا به متحدان خود می پیوندند.