ایالات متحده در روز جهانی پناهندگان خواستار شمول بیشتر آنها می شود- ویدیو

به مناسبت روز جهانی پناهندگان، ایالات متحده خواستار شمول بیشتر پناهندگان در سیستم های بهداشتی، آموزشی، و ورزشی می شود.

برنامه اسکان مجدد پناهندگان در ایالات متحده برای دادن امید و پناهگاه امن به کسانی که از آزار و اذیت می گریزند بازسازی می شود. جهانی فراگیرتر مردم را قادر خواهد ساخت تا با هم بهبود یابند، با هم بیاموزند، و با هم بدرخشند.