ایالات متحده قانون حق رأی را گرامی می دارد- ویدیو

پس از پایان جنگ داخلی، قانون اساسی ایالات متحده اصلاح شد و متمم پانزدهم تضمین کرد که حق رأی شهروندان ایالات متحده توسط هیچ ایالتی مبنی بر نژاد، رنگ، یا شرایط بندگی گذشته نفی نخواهد شد. با اینحال، برخی از ایالت ها تا اواسط قرن بیستم به نفی حق رأی آمریکایی های آفریقایی تبار را ادامه دادند.

این ایالت ها با به کار بستن مالیات بر رأی، آزمون های باسوادی و ارعاب رأی دهندگان اقلیت را سرکوب کردند. قانون حق رأی که در ۶ اوت ۱۹۶۵ به امضاء و تصویب رسید، این حق شهروندی را که توسط قانون اساسی تضمین شده به اجرا گذاشت و تبعیض علیه اقلیت ها توسط قوانین محلی را منع کرد. در نتیجه، ثبت نام رأی دهندگان آمریکایی آفریقایی تبار افزایش یافت.