ایالات متحده مرکز جدیدی را برای مبارزه با قاچاق انسان راه اندازی می کند

(Homeland Security Dept./Benjamin Applebaum)
چاد وولف، جانشین وزیر امنیت میهن در مراسم افتتاحیه در ۲۰ اکتبر مرکز مقابله با قاچاق انسان در واشنگتن سخنرانی می کند. (DHS/Benjamin Applebaum)

دولت ایالات متحده به پایان دادن به قاچاق انسان متعهد است و مرکز جدیدی را برای مبارزه با این جنایت هولناک راه انداز می کند.

چاد وولف، جانشین وزیر امنیت میهن در ۲۰ اکتبر در مراسم افتتاحیه مرکز مقابله با قاچاق انسان گفت: “قاچاق انسان برده داری امروزی است. هیچ تعریف دیگری از این جنایت وجود ندارد.”

به گفته وزارت امنیت میهن ایالات متحده (DHS)، این مرکز نخستین مرکز عملیات یکپارچه نهادهای مجری قانون دولت ایالات متحده متمرکز بر قاچاق انسان برای حمایت از تحقیقات جنایی، مدنی و اداری در سطح فدرال؛ یاری رسانی به قربانیان؛ و تجزیه و تحلیل اطلاعات است.

این مرکز همچنین نیز عملیات فرارسی و تعلیمی “کمپین آبی” برای مقابله با قاچاق انسان را در بر می گیرد، که هم شامل کار اجباری و هم قاچاق جنسی می شود. شانزده شاخه و دفتر مرکزی مختلف وزارت امنیت میهن برای یک رویکرد جامع به منظور پایان دادن به قاچاق انسان به هر شکل در این مرکز مشارکت خواهند داشت.

فعالیت این مرکز بر اساس کار اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE)، بخشی از وزارت امنیت میهن که از ۲۰۰۴  به این سو با قاچاق انسان مبارزه می کند، انجام خواهد گرفت.

فقط در سال مالی ۲۰۱۹، اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده به ۱۰۲۴ پرونده مربوط به قاچاق انسان رسیدگی کرد. پیگیری این موارد توسط اداره مهاجرت و گمرک منجر به دستگیری ۲۱۹۷ جنایتکار و شناسایی بیش از ۴۰۰ قربانی قاچاق انسان گشت.

تونی فام، جانشین مدیر اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده گفت که سازمان های جنایی اغلب آسیب پذیرترین افراد یک جامعه را هدف می گیرند و با آنها به عنوان یک کالا رفتار می کنند نه انسان.

مرکز مقابله با قاچاق انسان با “اولویت دادن به قربانیان،” رویکرد وزارت امنیت میهن را برای پایان دادن به قاچاق انسان پیش گرفته است. این رویکرد بر شناسایی، نجات و حمایت از قربانیان و در عین حال تحقیق و پیگرد قانونی قاچاقچیان تمرکز می کند.

تیم تحقیقات اداره مهاجرت و گمرک وابسته به وزارت امنیت میهن به مدیریت تحقیقات در زمینه قاچاق انسان ادامه خواهد داد. این گروه کاری برای انجام تحقیقات در مورد قاچاق انسان و استثمار جنسی و آوردن مجرمان به پیشگاه عدالت، به عنوان یک رهبر جهانی تلقی می شود.

وولف گفت: “قاچاق انسان یکی از بزرگترین موارد نقض حقوق بشر دوران ما است و ما تا زمانیکه تک تک افراد ایمن و آزاد نباشند، دست از مبارزه بر نخواهیم داشت.”