ایالات متحده مرگ ها و دستگیری ها در ایران را محکوم می کند