آمریکا به تحرک در آمده است. در دهه گذشته تولید انرژی در ایالات متحده ٢۴ در صد افزایش داشته، در حالیکه مصرف انرژی به طور مستمر رو به کاهش بوده است. یکی از دلایل این دگرگونی، تغییراتی است که توسط کسب و کارها، دانشگاه ها و شهرها به وجود آمده اند – تغییراتی که به بهبود محیط زیست و پایین آوردن هزینه ها کمک کرده اند. در اینجا جزئیاتی در رابطه با پیشرفت های اخیر و برنامه های آینده  آمریکا ارائه داده می شوند.

 

RenewableEnergy_Infographic_Persian

ماری کاترین ریم و جان تولستراپ، اعضای هیئت تحریریه در نگارش این مقاله مشارکت داشته اند.