ایالات متحده هزینه مصرف انرژی خود را کاهش می دهد

نموداری از استفاده انرژی پایدار در ایالات متحده