ایالات متحده کشورهای در حال توسعه را به سوی خودکفایی سوق می دهد

Men farming (USAID/Micah Clemens)
وقتی خانواده ها در ساحل عاج پس از فرار از خشونت به خانه بازگشتند، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده به آنها در احیای زمین های کشاورزی کمک کرد. (USAID/Micah Clemens)

براساس داده های منتشر شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، ایالات متحده بزرگترین اهدا کننده کمک های خارجی در جهان است و در سال ۲۰۱۹ مبلغ ۶͵۳۴ میلیارد دلار کمک مالی اعطا کرده است.

کمک های خارجی برای آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری، کمک رسانی در پی فجایع طبیعی و حوادث، توسعه اقتصادی و کاهش فقر به کشورهای در حال توسعه اعطا می شوند. بیش از ۲۰ آژانس دولتی ایالات متحده چنین برنامه هایی را مدیریت می كنند و آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID)  نقش اصلی را بر عهده دارد.

آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده با سازمان هایی مشارکت می کند که در یادگیری مهارت های جدید و تقویت ظرفیت و توانایی به افراد کمک می کنند تا به طور فزاینده ای به خود متکی شوند. کاوش آرها، کارشناس تعامل استراتژیک آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده گفت: “این رویکرد بر توسعه باز و آزاد و توسعه مبتنی بر کسب و کار برای ایجاد یک اقتصاد مقاوم در بازار که در آن حق حاکمیت کشورها و حقوق و کرامت انسانی مردم ارزشمند هستند، تأکید دارد.

او گفت: “این رویکرد تلاش های خود کشورهای شریک را برای بهبود حکومتداری، نهادها، قوانین و ساختارها به عنوان اعضای محترم جامعه بین المللی و اقتصاد جهانی تقویت می کند.”

کمک های خارجی ایالات متحده در تضاد با “دیپلماسی دام بدهی” است که برخی دولت ها دنبال می کنند. این دولت ها وام هایی را تحت شرایط بسیار پرهزینه ارائه می دهند که کشورهای بدهکار توان بازپرداخت آن را ندارند. در نتیجه این جوامع و کشورها به دام چرخه بدهی می افتند و در مقابل فشارهای بیجا و بی مورد آسیب پذیر می شوند. معمولاً، دولت هایی که چنین وام هایی را ارائه می دهند کارگران خود را برای طرح های توسعه ای نیز وارد می کنند و کارگران کشورهای دریافت کننده را از شغل محروم نگه می دارند.

همکاری با جوامع

Two men pointing at boxes marked "USAID" (U.S. Embassy India/Gaurav Dhawan)
آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده صد دستگاه تنفس به هند تحویل می دهد. (U.S. Embassy India/Gaurav Dhawan)

برنامه های آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده امنیت غذایی و سلامت جهانی را تقویت می کنند، دو هدفی که طی همه گیری کووید-۱۹ از اهمیت ویژه ای  برخوردا هستند.

افزوده بر اعطای بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای یاری رسانی به ده ها کشور در مبارزه با ویروس کرونا، ایالات متحده اخیراً چهار مشارکت جدید را زیر چتر ابتکار امنیت غذایی تغذیه آیندگان ایجاد کرده است.

بانی گلیک، معاون مدیر آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده در ۱۷ سپتامبر از این مشارکت ها خبر داد. او بر اهمیت نوآوری در عرصه کشاورزی برای پایان دادن به بحران گرسنگی تأکید کرد. گلیک گفت: “این مشارکت ها آنچه که آمریكا برای آن شناخته می شود را بازتاب می کنند – و آن رونق اقتصادی، زندگی طولانی و سالم و كرامت انسانی است.”