باب لوینسون: بیش از ۱۱ سال گروگان در ایران

ده ها سال است که رژیم ایران مردم بی گناه را به گروگان می گیرد تا از آنها به عنوان برگ برنده در راهبردهای سیاست خارجی خود استفاده کند.  با تماشای این ویدیو درباره باب لوینسون، بلندمدت ترین گروگان آمریکایی در تاریخ ایالات متحده، و دیگرانی را که با اتهامات کاذب در ایران زندانی شده اند آگاهی پیدا کنید.