عبارت هایی که در عرصه گفتگوهای تجاری و کسب و کار به کار گرفته می شوند غالبا حاوی اصطلاحاتی هستند که گاهی درک مطلب را دشوار تر می کند.  اینها استعاره های عامیانه ای هستند که برای تشبیه مفاهیم و مطالب مورد استفاده قرار می گیرند.

معنی لغوی شش اصطلاح زیر در واقع چیز دیگریست (به عکس ها رجوع کنید) ولی برای آمریکایی ها در عرصه کسب و کار جا افتاده شده و به کار می روند:

Get your foot in the door

(Thinkstock)

معنی آن در عرصه تجاری: بهره جویی از فرصت کوچکی که احتمالاً می تواند در آینده به یک فرصت بزرگتر تبدیل شود.

 “It’s a small contract, but they’re a huge company, so it’s a good chance to get our foot in the door.”

On a shoestring

(Shutterstock)

معنی آن در عرصه تجاری: انجام یک کار با حداقل بودجه ممکن. 

 “She started her business on a shoestring, but now it’s expanded into international markets.”

Bring to the table

(Shutterstock)

 

معنی آن در عرصه تجاری: پیشنهاد یا آنچه که یکی از طرفین معامله تجاری به طرف مقابل ارائه می دهد.

 “If he can’t connect us to more capital and we don’t like his business plan, what is he bringing to the table?”

Learning curve

(Shutterstock)

معنی آن در عرصه تجاری: روند و سرعت کارآموزی یک فرد.

 “The job has a steep learning curve, so your first week might be stressful.”

800-pound gorilla

(Shutterstock)

معنی آن در عرصه تجاری: بزرگترین و قدرتمندترین شرکت در یک زمینه.

“Microsoft is the 800-pound gorilla in the software field, but I think our product offers value its can’t.”

Jump through hoops

(Shutterstock)

معنی آن در عرصه تجاری: عبور از موانع و انجام کارهای دشوار برای رسیدن به هدف.

 “They finally signed the contract, but they made us jump through a lot of hoops before they did.”

یشتر بیاموزید

 ShareAmerica مجموعه مقالاتی را برای آموزش گفتگوهای روزمره، یا آشنایی با چندی از اصطلاحاتی که در آنها به حیوانات، رنگ ها، و آب و هوا اشاره می شود، ارائه می دهد.

تارنمای انگلیسی آمریکایی دارای منابع گوناگون رایگان برای نوآموزان و معلمان زبان انگلیسی است. مطالب آموزنده ای نیز در صفحه فیس بوک انگلیسی آمریکایی در دسترس هستند.