امام شمسی علی، مستقر در نیویورک می گوید: “من درِ کلیساها را زدم، با کشیش ها صحبت کردم، با یهودیان، مسیحیان، هندوها و دیگران جوامع مشترک ساختیم. ما با آنها در این باره که چگونه با یکدیگرهمکاری داشته باشیم گفتگو می کنیم.”

علی یکی از چندین مسلمانی است که در ویدیوی “مسلمانان آمریکایی چگونه به عبادات مذهبی خود می پردازند؟” دیده می شوند. آنها در این باره که چگونه دین شان با  زندگی روزمره در می آمیزد صحبت می کنند.

برای مثال، رشید عبدالله، رهبر پسران پیشاهنگ ارزش های اسلامی را با پیشاهنگی پیوند می دهد.

عبدالله می گوید:”من به عنوان رهبر پیشاهنگان، من ارتباط زیادی بین ارزش هایی که اسلام به من می آموزد و ارزش هایی که پیشاهنگی واقعا در پی القاء و عمل به آن است، می بینم.”

 با تماشای ویدیوی بالا مطالب بیشتری درباره مسلمانان و سازگاری اسلام با زندگی آمریکایی بیاموزید.