(© Alexander Ermochenko/Reuters)
یکی از ساکنان دونتسک، اوکراین، آوارهای داخل خانه خود را در اکتبر ۲۰۲۱ جمع آوری می کند. مردم محلی می گویند که این خانه در جریان گلوله باران نیروهای جدایی طلب طرفدار روسیه آسیب دیده است. (© Alexander Ermochenko/Reuters)

اوکراین با نیازهای بشردوستانه قابل توجهی مواجه است.

تجمع نیروهای روسیه در مرز اوکراین موجب تشدید تنش ها در سراسر جهان گشته است، اما بخش هایی از اوکراین از سال ۲۰۱۴ به شدت آسیب دیده است.

از زمان حمله نیروهای تحت رهبری روسیه به اوکراین، تصرف کریمه و تحریک درگیری ها در منطقه دنباس، هزاران خانه، مدرسه و بیمارستان ویران گشته اند.

  • بیش از ۱۴ هزار نفر کشته شده اند.
  • نزدیک به ۳ میلیون اوکراینی، از جمله یک میلیون سالمند و نیم میلیون کودک، به غذا، سرپناه و سایر کمک های نجات بخش نیاز فوری دارند.
  • حدود ۱٬۸ میلیون نفر در شرق اوکراین به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.

بسیاری از ساکنان استان‌های لوهانسک و دونتسک، معروف به منطقه دنباس پس از تهاجم نیروهای روسیه مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.

(State Dept./M. Gregory)

ایالات متحده با سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی بشردوستانه برای یاری رسانی به جوامعی که تحت تأثیر درگیری ها قرار گرفته اند جهت بازسازی زیرساخت ها از جمله مراکز بهداشتی، منابع آب، تأسیسات بهداشتی و دفاتر پستی که در اثر بمباران آسیب دیده اند، با یکدیگر همکاری می کند.

از سال ۲۰۱۴ به این سو، ایالات متحده بیش از ۳۵۱ میلیون دلار کمک بشردوستانه به اوکراینی‌های تحت تأثیر قرار گرفته ارائه کرده است.