برگه اطلاعات  

برقراری مجدد مناسبات دیپلماتیک با کوبا

وزارت امور خارجه ایالات متحده

پرزیدنت اوباما در اول ژوئیه ٢٠۱۵ تصمیم تاریخی از سرگرفته شدن روابط دیپلماتیک بین کوبا و ایالات متحده آمریکا را از تاریخ  ٢٠ ژوئیه اعلام داشت. وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز کنگره را از قصد خود دایر بر تبدیل بخش منافع ایالات متحده درهاوانا به سفارت ایالات متحده در هاوانا از همان تاریخ، آگاه ساخت. این ها گام های مهمی را برای اجرای جهت گیری جدید در روابط ایالات متحده – کوبا که توسط پرزیدنت اوباما در ۱٧ دسامبر ٢٠۱۴ اعلام گردید تشکیل می دهند.

در اول ژوئیه، ایالات متحده و بخش منافع کوبا نامه های ریاست جمهوری را دایر بر اعلام قصد متقابل از سرگرفتن روابط دیپلماتیک و بازگشایی سفارت ها در ٢٠ ژوئیه ٢٠۱۵ مبادله کردند. پرزیدنت اوباما تأکید کرد که دو دولت موافقت کرده اند روابط “احترام آمیز و متکی بر همکاری ” را بر اساس اصول بین المللی، شامل ارتقاء و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همه، بین خود توسعه دهند.

سفارت ایالات متحده به ادامه وظایف کنونی بخش منافع ایالات متحده، مشتمل بر خدمات کنسولی، فعالیت یک بخش سیاسی و اقتصادی، اجرای برنامه دیپلماسی عمومی ادامه خواهد داد و تقویت احترام به حقوق بشر را همچنان پیگیری خواهد کرد. سفارت ایالات متحده ارتقاء مؤثرتر منافع و ارزش های ما و افزایش تعامل با مردم کوبا را امکان پذیر خواهد ساخت.

سفارت ایالات متحده در هاوانا مانند سایر سفارت ها در جوامع دچار محدودیت در سرتاسر جهان انجام وظیفه خواهد کرد و در انطباق با ارزش های ما و سیاست رئیس جمهوری فعالیت خواهد داشت. جفری دولورنتس، رئیس مأموریت، بلندپایه ترین مقام سفارت خواهد بود و به عنوان کاردار موقت انجام وظیفه خواهد کرد.

عادی شدن روابط یک فرایند بلندمدت و پیچیده خواهد بود و تعامل و گفت وشنود مستمر را میان دو دولت بر اساس احترام متقابل ایجاب خواهد کرد. ما با کوبایی ها دارای حوزه هایی از همکاری خواهیم بود و اختلاف نظرهای ما همچنان ادامه خواهند یافت. در مواردی که بین ما اختلاف نظر وجود دارد روابط دیپلماتیک امکان خواهند داد که اختلاف نظرها را به شکل روشن و مستقیم، و هر وقت مناسبت اقتضا کند به صورت علنی بیان کنیم. در سرتاسر جریان تعامل دیپماتیک ما، توجه ایالات متحده بر توانمند ساختن مردم کوبا و پشتیبانی از ظهور یک کوبای دموکراتیک، مرفه و باثبات متمرکز خواهد بود.

تحریم اقتصادی کوبا همچنان یر جای خود برقرار است و رفع آن به اقدام قانونگذاری نیازمند است. افزوده بر این، مقررات مسافرت به کوبا برای شهروندان ایالات متحده همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند. اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری همچنان به اجرای مقررات در ارتباط با صدور مجوز برای ۱٢ رده مسافرت مجاز به کوبا ادامه خواهد داد.

دولت هیچ برنامه ای برای تغییر سیاست جاری مهاجرت، از جمله قانون تطبیق در ارتباط با کوبا را ندارد. ایالات متحده به پشتیبانی از مهاجرت ایمن، قانونی و توأم با نظم از کوبا به ایالات متحده و اجرای کامل توافق های موجود در زمینه مهاجرت با کوبا ادامه خواهد داد.