چرا باد؟ فناوری بهتر باد به هزینه های کمتر منجر می شود. توربین های بادی و ظرفیت انتقال بیشتر، استقرار این فناوری را توسعه می دهند. بنا بر پیش بینی وزارت نیرو، اگر این روندها را در کنار یکدیگر قرار دهید، نیروی حاصل از باد چراغ ها را تا سال ٢٠٥٠ در سرتاسر ایالات متحده روشن خواهد کرد.

این یکی از دلایلی است که ایالات متحده در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که با تغییرات آب هوا در ارتباط است در جهان نقش رهبری پیدا کرده است.

هزینه استفاده از فناوری های انرژی تجدیدپذیر هنگامی که با منابع سنتی انرژی رقابت پذیر شدند کاهش می یابد. یک گزارش جدید حاکی از این است که نیروی برق حاصل از باد تقریبا به چنین مرحله ای رسیده است.

به گفته دن یوتک ، دستیار معاون رئیس جمهوری در امور انرژی و تغییرات آب و هوا، “گزارش پیش نگرانه در زمینه باد حاکی از آن است که هر پنجاه ایالات می توانند تا سال 2050 به مرحله برخورداری از تأسیسات خدمت رسانی نائل گردند.”

لین اور، معاون وزیر نیرو برای علم و انرژی گفت: “انرژی حاصل از باد به نقطه حساس برابری هزینه با دیگر اشکال انرژی که ما به طور وسیعی در اقتصادمان استفاه می کنیم رسیده است. وزارت نیرو برای پیش راندن این رقابت به خط پایانی آماده است.

طرح هایی که در گزارش “آینده نگری در ارتباط با باد: عصر تازه ای در نیروی برق حاصل از باد در ایالات متحده” ارائه شده اند، تعهد رئیس جمهوری برای سوق دادن کشور به سوی اقتصاد متکی بر  انرژی پاکیزه را با تنوع بخشیدن به منابع انرژی تقویت می کنند.

صنعت [برق حاصل از باد] در این دهه در بخش انرژی پرشتاب ترین آهنگ رشد را داشته است. بیش از ٦٠ گیگاوات ظرفیت برای تولید برق آماده شده است که به منظور برق رسانی به ١٦ میلیون خانه کافی است- و هزینه انرژی بادی تا بیش از ٩٠ در صد کاهش یافته است.

 

توربین ها بادی اکنون می توانند در اکثریت پنجاه ایالت با تأمین ٤٫٥ در صد برق سالانه مورد نیاز کشور را تامین کنند. در گزارش وزارت نیرو که در ١٢ مارس انتشار یافت پیش بینی شده است که این نسبت تا  ٢٠٢٠ به  ١٠ درصد، و تا ٢٠٥٠ به ٣٥ درصد خواهد رسید.

باد منبعی است که با انتشار گاز همراه نیست، بنابراین توسعه این منبع می تواند تا سال ٢٠٥٠، به میزان ١٢٫٣ گیگاتن از انتشارات گازهای گلخانه ای بکاهد.  انرژی بادی همچنین می تواند به کاهش انتشار دیگر گازهای آلاینده، ازجمله میلیون ها تن اکسید سولوفور، اکسید نیتروژن و مواد ریز ویژه کمک کند.

هوای پاکیزه تر در نتیجه کاهش انتشار گازهای آلاینده به معنای تندرستی بهتر و آسیب کمتر به دارایی ها در اثر آلودگی است. بنابر پیش بینی انجام شده در این گزارش، صرفه جویی حاصل از کاهش آلودگی می تواند از صد میلیارد دلار تجاوز کند.

توسعه انتخاب ها در زمینه انرژی سبز، بدین معنی است که پیشرفت در جهت تدابیر سازگار با محیط زیست بدون آن انجام پذیر نیست. آیا می دانید برقی که مصرف می کنید از کجا می آید؟