اهمیت تاثیر توفان های شدید خورشید بر زمین

تندبادها، توفان های شن، و بوران ها می توانند خطوط برق را از کار بیاندازند، اما آب و هوای جوی چه تاثیری بر زندگی در زمین می گذارد؟

تاثیرات فراوان. به گفته کارشناسان بنیاد علوم ملی ایالات متحده، در یک سال عادی هزینه آب و هوای جوی در حدود ده میلیارد دلار است.

قوی ترین توفان خورشیدی که تا کنون به ثبت رسیده است در سال ١٨٥٩ به زمین اصابت کرد. انفجارهای شدید و متناوب انرژی خورشیدی جریانی از ذرات دارای بار الکترونیک و میدان های مغناطیسی پیچ وار را با سرعت بی سابقه ای بسوی زمین فرستاد. این توفان خورشیدی سیم های تلگراف را در سراسر جهان سوزاند و شفق های جوی ایجاد کرد که تا کوبا گسترده شدند.

امروزه در صورت چنین اتفاقی، امکان دارد که سیستم های ماهواره ای جهانی و شبکه های برق و الکترونیک بسیاری از کشورها از کار بیافتد.

اخیرا یک توفان خوشیدی کوچک با زمین برخورد کرد. یک رشته شرارههای خورشیدی در ۲–٣ آوریل موجب خاموشی های گسترده ای در رادیوهای موج کوتاه از شرق آفریقا تا هند و از سواحل غربی ایالات متحده و مکزیک تا بخش عظیمی از اقیانوس آرام شد.

اسکات مک انتاش، فیزیک شناس خورشیدی در مرکز ملی پژوهش های اتمسفری می گوید: “من همیشه به مردم می گویم که ما در اتمسفر ستاره خودمان زندگی می کنیم. اما چون خورشید ٩٩٫٩٩ درصد وقت بدون وارد کردن هیچ صدمه ای هر روز صبح طلوع و هر شب غروب می کند به اهمیت آن بی توجه هستیم.”

پیش بینی دگرگونی های یک خورشید متغیر

پژوهشگران در تلاش یافتن راه هایی برای بهبود هشدارهای سریع تر درباره تغییرات اقلیمی در خورشید هستند.

درک “اقلیم فضایی” به مردم امکان می دهد از ساختارهای حیاتی الکترونیکی محافظت کنند. به این دلیل است که سفارت ایتالیا در ایالات متحده و وزارت امور خارجه ایالات متحده دانشمندان علوم خورشیدی و برنامه ریزان وضعیت های اضطراری از سراسر جهان را در هجدهم ماه مه گرد هم خواهند آورد تا به منظور بهبود پیش بینی آب و هوای جوّ و فضا با یکدیگر همکاری کنند.