در حالیکه اکثر کشورهای در حال توسعه بیش از همیشه به انرژی نیاز دارند، ما چگونه می توانیم انتشار گازهای گلخانه ای را که موجب تغییرات آب و هوا هستند کاهش دهیم؟

منابع انرژی تجدیدپذیر در مقایسه با سوخت های فسیلی گاز کربن کمتری پخش می کنند. ولی منتقدان استدلال می کنند که انرژی های تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی بیش از اندازه گران تمام می شوند.

دیگر اینطور نیست. نوآوری و پژوهش هزینه بسیاری از انرژی های تجدیدپذیر را پایین آورده اند و گاه آنها را به میزانی پایین تر از قیمت های سوخت فسیلی کاهش داده اند.

هزینه انرژی تجدیدپذیر تا چه حد می تواند کاهش یابد؟

به گفته آژانس بین المللی انرژی تجدیدپذیر، دست  کم ٢٩ تا ۶۵ در صد پایین تر. هزینه های سامانه های انرژی خورشیدی نصب شده تنها در چهارسال گذشته تا این میزان پایین آمده اند. (البته مقدار آن بستگی به مکان دارد.) بهای انرژی دریا بادی به طور مستمر با قیمت سوخت فسیلی برابر یا از آن پایین تر بوده است. و انرژی تجدیدپذیر حاصل از فناوری آبی می تواند ارزان تر از همه منابع برق باشد.

EnergyCosts_Persian

لین اُر، معاون وزیر نیرو برای علوم و انرژی گفت: “ده ها سال پژوهش توسط دولت و صنعت [برق] هزینه های انواع انرژی تجدیدپذیر را بیش از هر زمان دیگری کاهش داده اند. “ما به این دوران به عنوان یک دوران گذار سریع از سامانه های امروزی انرژی به منابع انرژی آینده با تولید اندک کربن، نگاه خواهیم کرد.”

سدریک فیلیبرت، یک تحلیلگر بلندپایه در آژانس بین المللی انرژی می افزاید، انرژی های تجدیدپذیر کم هزینه “به بهتر شدن کیفیت هوا و امنیت بیشتر انرژی کمک خواهند کرد.” وی گفت: ” کاهش مداوم هزینه آنها به دولت ها برای دست یافتن به هدف های کاهش کربن خود که پیش از کنفرانس  COP21 در پاریس تعیین کرده اند کمک خواهد کرد. این امر هم اکنون رویکرد کنوانسیون تغییرات آب و هوا را به طرز چشمگیری تغییر داده است.”