مامباهای سیاه، واحد ضد شکار غیرقانونی در آفریقای جنوبی نیز به همین شیوه علیه شکارچیان غیرقانونی مبارزه می کند.

مقامات آفریقای جنوبی در واکنش به افزایش شکار غیرقانونی کرگدن، فیل، شیر و حتی مورچه خوار، واحد مامباها را که بیشتر اعضای آن زن هستند که گشت منطقه حفاظت شده بالول را به عهده دارند، تشکیل دادند. هدف از این کار ارائه مهارت و فرصت های شغلی به ساکنان محلی و محافظت از حیات وحش غیرقابل جایگزینی این کشور بود.

این یک وضعیت برد- برد بود. از سال ٢٠١٣ تاکنون، اعضای واحد مامبا دایره گشت های خود را به ٤٠٠ کیلومتر مربع افزایش داده اند، اردوگاه دوازده شکارچی غیرقانونی و سه آشپزخانه صحرایی را تخریب کرده اند. این گروه همچنین تله گذاری و مسمومیت را که از روش های رایج میان شکارچیان غیرقانونی برای کشتن چیتا و سگ های وحشی است به میزان هفتاد و شش درصد کاهش داده اند.

چهار زن با لباس و چکمه نظامی جلوی دوربین ایستاده اند (UNEP)
اعضای واحد مامباها از حیات وحش محافظت می کنند. (UNEP)

مامباها به جوامع شان درباره حیات وحش آموزش می دهند و استفاده پایدار از منابع طبیعی را ترویج می کنند. آنها همچنین به محافظت کنندگان از کرگدن ها کمک می کنند تا یک نقشه ردیابی در زمان واقعی را برای پناهگاه ترسیم کنند.

زنان با لباس و چکمه نظامی به دانش آموزان یونیفورم پوش در پشت میز مدرسه مطالب آموزشی می دهند. (UNEP)
آموزش به جامعه برای احترام گذاشتن و محافظت از حیات وحش. (UNEP)

سازمان ملل متحد در سال ۲٠١٥ واحد مامباهای سیاه را قهرمانان زمین نامید. این لقب عالی ترین افتخار اعطا شده از سوی سازمان ملل به مدافعان از محیط زیست است.

شما هم می توانید به مامباهای سیاه و کسان دیگری که از حیات وحش آفریقا محافظت می کنند، کمک کنید.