دنیا ناصر، ناظر جوان ایالات متحده در سازمان ملل متحد و نخستین آمریکایی مسلمان در این جایگاه است. او منتخب مجله گلمور به عنوان یکی از برترین ده زن دانشجوی سال ۲٠۱۴ شد. دنیا ناصر آمریکایی ایرانی تبار و با وجود سن کمش راه درازی را پیموده است.

گفتگو با دنیا ناصر را در سه بخش تهیه کرده ایم. بخش اول گفتگو با او را به پیشینه وی، تاثیری که از خانواده و به ویژه مادرش گرفته و حمایتی که در محیط درسی از آن برخوردار شده اختصاص دادیم. در بخش دوم گفتگو به ضرورت ارتباط میان جوانان سراسر جهان، و نقش رسانه های اجتمای در این زمینه پرداختیم. در این بخش پایانی به آنچه دنیا ناصر بر آن تمرکز کرده از جمله تلاش های گسترده در راستای توانمند سازی زنان در سراسر جهان و به ویژه منطقه خاورمیانه می پردازیم.

دنیا ناصر، ناظر جوان ایالات متحده در سازمان ملل (عکس از وزارت امور خارجه)
دنیا ناصر، ناظر جوان ایالات متحده در سازمان ملل (عکس از وزارت امور خارجه)

زنان باید حقوق خود را مطالبه کنند

هدف دراز مدت من توانمندسازی سیاسی و اقتصادی زنان به ویژه در خاور میانه است. به گمان من بهترین راه از طریق آموزش و آگاه کردن زنان است که درک کنند جایی در سر میز نه تنها حق آن ها است، بلکه باید آن را مطالبه کنند. زنان باید درک کنند که در حالی که بی شک دکتر، وکیل و مادر خانه دار بودن داری ارزش است، اما حضور زنان در هدایت سیاست، اقتصاد و فعالیت های آکادمیک هم بسیار مهم و ضروری است.

زنان بهتر می توانند دیدگاه جدیدی را به این عرصه بیاورند که نه تنها زیباست بلکه لازم است. ما هم باید تلاش کنیم که فرصت برای زنان جهت ایفای نقش رهبری کننده فراهم شود. آموزش تنها کافی نیست. بلکه باید این فرصت ها ایجاد شوند و زنان برای ایفای این نقش در نظر گرفته شوند و حتی در راستای دستیابی به تساوی به آن ها اولویت داده شود.

حقوق برابر زنان و مردان ضامن فرصت سازی برای زنان

اگر زنی غذای کافی برای خانواده خود نداشته باشد بی شک به فکر نامزدی برای شورای شهر و خدمات اجتماعی نمی افتد. اگر شهر او درگیر جنگ داخلی باشد، او در فکر تلاش برای گرفتن مقام استادی در دانشگاهی که تدریس می کند نخواهد بود. اگر حقوق او با همکار مرد برابر نباشد، احتمالا در فکر تقاضا برای شغل معاونت شرکت که به تازگی خالی شده نخواهد بود. ما باید اطمینان حاصل کنیم که آن فرصت ها واقعا وجود دارند و موانع پیش پای زنان را از میان برداریم.

دنیا ناصر و جکسون دوگان، ناظران جوان ایالات متحده در سازمان ملل (عکس از وزارت امور خارجه)
دنیا ناصر، ناظر جوان ایالات متحده در سازمان ملل با جکسون دوگان، ناظر سابق، درباره تجربه خدمت در سازمان ملل گفتگو می کند. (عکس از وزارت امور خارجه)

توانمند سازی زنان تهدیدی برای گروه های افراطی

توانمند سازی زنان بزرگترین تهدید برای گروه های افراطی است زیرا با این کار شما نیمی از جمعیت را که منفعل بوده فعال می کنید. می گویم بیش از نیمی زیرا زنان رویکردی دارند که گروه گرا و اجتماعی است. بنا بر این وقتی شما به یک دختر آموزش می دهید فقط او را به عنوان یک فرد آموزش نداده اید، بلکه دهکده او را آموزش داده اید. زنان و دختران نوشداروی ضد افراطی گری خشونت آمیز و نیز عامل صلح هستند. ما باید حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنها را تضمین کنیم تا بتوانیم بیش از نیمی از جمعیت جهان را در جهت تامین صلح و امنیت به کار بگیریم.

تاکید بر حضور فعال زنان

ما باید به اهمیت حضور زنان در موقعیت های کلیدی به ویژه در سیاست و امور بین المللی تاکید کنیم. این که کمتر از یک چهارم سفیران سازمان ملل متحد زنان هستند قابل قبول نیست. ما به طور پیوسته اهمیت راهبریت زنان و نقطه نظرهای ویژه آنان را به وضوح دیده ایم. پس چرا نباید بر ضرورت حضور آن ها تاکید کنیم؟

من فکر می کنم رهبران همه کشورهای جهان باید بر ضرورت برابری جنسی تاکید کنند زیرا این تغییر باید قبل از این که خود را در عرصه جهانی نشان دهد، ابتدا در داخل این کشورها ایجاد شود. فقط آن زمان است که ما می توانیم سفرای زن بیشتری را در سازمان ملل متحد ببینیم. آن ها نیازمند عمل و حمایت دولت های خود هستند.