Carimbos em um passaporte disposto sobre um mapa (© Shutterstock.com)
وزارت امور خارجه برای کمک به شهروندان برای برنامه ریزی سفرهای خارج از کشور، توصیه های مسافرتی صادر می کند. (© Shutterstock.com)

وزارت امور خارجه ایالات متحده برای هر کشور در جهان یک توصیه سفر صادر می کند تا شهروندان آمریکا برای تصمیمگیری آگاهانه در مورد سفرهای خود اطلاعات قابل اعتمادی در اختیار داشته باشند.

به گفته وزارت امور خارجه، توصیه های سفر با توجه به “شرایط ایمنی و امنیتی که می توانند بر زندگی و منافع شهروندان آمریکایی در خارج از کشور تأثیر بگذارند،” و نه بر اساس ملاحظات سیاسی یا اقتصادی صادر می شوند.

توصیه های مسافرتی توسط دفتر امور کنسولی وزارت امور خارجه تهیه و در تارنمای Travel.State.Gov منتشر می شوند. سفارتخانه های ایالات متحده این توصیه ها را با شهروندان آمریکایی که ساکن کشور نام برده شده هستند و یا قصد سفر به آن را دارند، به اشتراک می گذارند.

رده بندی توصیه ها

هر توصیه سفر برای هر کشور بین ۱ تا ۴ رده بندی می شود:

رده ۱ به معنای پیش گرفتن اقدامات احتیاطی عادی است. این پایین ترین رده توصیه برای خطرات ایمنی و/یا امنیتی است. در هر سفر بین المللی خطرات مرتبطی وجود دارند.

رده ۲ به معنای احتیاط بیشتر است. مسافران باید از خطرات ایمنی و/یا امنیتی افزایش یافته آگاه باشند.

رده ۳ به معنای تجدید نظر در سفر است. مسافران باید از سفر خودداری کرده و یا به دلیل خطرات جدی ایمنی و/یا امنیت سفر خود را به تعویق بیاندازند.

رده ۴ یعنی سفر نکنید. این یک هشدار و بالاترین رده توصیه به دلیل خطرات ایمنی و/یا تهدید کننده زندگی است. وزارت امور خارجه به شهروندان ایالات متحده توصیه می کند به این کشور سفر نکنند یا به هر چه زودتر این کشور را ترک کنند.

دفتر امور کنسولی وزارت امور خارجه شرایط را در کشورهای رده ۱ و ۲ حداقل هر ۱۲ ماه یکبار، و کشورهای رده ۳ و ۴ را حداقل هر شش ماه یکبار مورد بررسی قرار می دهد. توصیه های مسافرتی در صورت نیاز به روز می شوند تا تغییرات در محیط ایمنی و امنیتی یک کشور خاص را منعکس کنند.

توصیه‌های مسافرتی ممکن است شامل شاخص‌های خطر نیز باشد که به جزئیات ایمنی و/یا خطرات امنیتی در یک کشور می‌پردازد. شاخص های ریسک فعلی عبارتند از:

  • جرم.
  • فعالیت های تروریستی.
  • ناآرامی مدنی.
  • بلایای طبیعی.
  • ملاحظات بهداشتی.
  • آدم ربایی یا گروگان گیری.
  • بازداشت ناحق.

بازداشت ناحق تازه ترین شاخص در این فهرست است. این شاخص که در ژوئن ۲۰۲۲ اضافه شد، به شهروندان ایالات متحده در مورد خطر بازداشت ناحق توسط یک دولت خارجی در آن کشور هشدار می دهد.

عوامل زیادی در نظر گرفته می شوند

وزارت امور خارجه رده بندی توصیه های مسافرتی را از طریق یک فرآیند بررسی دقیق و واقعگرانه تعیین می کند، و هدف آن ارائه بهترین اطلاعات در دست در مورد خطرات ایمنی و امنیتی که می توانند بر زندگی و منافع شهروندان آمریکا در خارج از کشور تأثیر بگذارند، می باشد.

این وزارتخانه هنگام تهیه یک توصیه سفر، برای جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف به سفارتخانه ها و کنسولگری های ایالات متحده متکی است. این اطلاعات از جمله شامل آمار جرم و جنایت در دسترس عموم یا دانش تخصصی کارشناسان در منطقه باشد.

این تجزیه و تحلیل بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی یا اقتصادی انجام می گیرد و هدف آن هرگز تنبیه یا آسیب وارد کردن به یک کشور با تحمیل یک رده خاص توصیه سفر نیست.

به گفته وزارت امور خارجه: “ایالات متحده هیچ اولویتی بالاتر از ایمنی و امنیت شهروندان آمریکا در خارج از کشور ندارد.”