جهان نظاره گر ایران است

مردم ایران اخیرا آرمان های خود را برای رفتار بهتر از سوی دولت خود ابراز کردند.  آنها خواهان پایان دادن به فساد و امکانات اقتصادی بهتر در کشور هستند.

رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه ایالات متحده روز پنجم ژانویه گفت:  “ما از آرمان های مردم ایران برای دست یافتن به یک زندگی با کیفیت بهتر و آزادی بیشتر حمایت می کنیم.”  به سخنان رهبران دیگر از سراسر جهان درباره حق تظاهرکنندگان به آزادی بیان نگاهی بیاندازید.