“خیانتی به همه ادیان”

روز 18 فوریه در گردهمایی سه روزه  پرزیدنت اوباما به حاضران گفت:  “ما با  اسلام در جنگ نیستیم. ما با کسانی که اسلام را به انحراف کشیده اند در جنگ هستیم.”

رئیس جمهوری که در  گردهمایی کاخ سفید برای مقابله با افراط گرایی خشونت طلب  صحبت می کرد بر این نکته که ایالات متحده با هیچ مذهبی در جنگ نیست تأکید ورزید.

اوباما گفت که افراط گرایی خشونت طلب به هیچ مذهب مشخصی تعلق ندارد. مردمی از مذاهب مختلف مرتکب اعمال خشونت آمیز علیه مردم از ادیان گوناگون شده اند.

اوباما گفت: “که این البته خیانتی به همه ادیان ما است. این به یک گروه واحد، یا به جغرافیا، یا به یک دوران محدود نمی شود.”

در این گردهمایی رهبران جامعه مدنی و دولت از بیش از ٦٠ کشور عقاید خود را درباره برنامه های بر مبنای بر جامعه محلی برای مقابله با افراط گرایی به اشتراک می گذارند. اوباما گفت که رویارویی با افراط گرایی خشونت طلب به چیزی بیشتر از تمرکز بر روی تروریست هایی که مرتکب خشونت می شوند نیاز دارد.

اوباما افزود: “ما همچنین به ایدئولوژی ها، و زیرساخت های افراط گرایان — تبلیغ کنندگان، یارگیران، تأمین کننندگان مالی که مردم را به تندروی می کشانند، یا به خشونت تحریک می کنند– نظر داریم.

به گفته اوباما، وقتی جوانان در بسیاری از کشورها آینده ای تاریک در پیش روی  خود می بینند، وقتی فساد گسترده است و هیچ روزنه ای برای بیان نگرانی ها، بیرون ریختن خشمی که در آنها می جوشد وجود ندارد، و هنگامی که دولت ها دگراندیشان را خاموش می سازند و برخی گروه ها را به حاشیه می رانند، جوامع برای یارگیری توسط تروریست ها بیشتر آمادگی پیدا می کنند.

اوباما گفت: “پس عنصر اصلی برای ثبات واقعی و پایدار و پیشرفت نه دموکراسی کمتر، بلکه دموکراسی بیشتر است. نهادهایی که از حکومت قانون و اجرای یکسان عدالت پاسداری کنند.”

جان کری، وزیر امور خارجه، گفت که در طی گردهمایی، بسیاری از بخش های جامعه برای مقابله با افراط گرایی خشونت طلب نقشی به عهده دارند.

کری گفت: “ما باید به بخش خصوصی به عنوان ایجاد کننده اصلی فرصت نگاه کنیم. و ما باید به بنیادها و به نیکوکاران روی آوریم و مطمئن شویم که جامعه مدنی می تواند آزادانه و بدون ترس اقدام کند.”