کند کردن آهنگ تغییرات آب و هوا مسؤلیتی است که بر دوش همگان است. در آمریکا، دولت ملی، سطوح محلی (ایالات و شهرها) و بسیاری از کسب و کارهایی که بخش خصوصی را تشکیل می دهند، همه در حال ادا کردن سهم خود برای نیرو بخشیدن به یک انقلاب انرژی پاکیزه هستند.

هدف های ملی

در سطح ملی، دولت فدرال نقش مهمی در تعیین هدف های کلی مربوط به آب و هوا ایفا می کند. در مارس ٢۰۱۵، ایالات متحده متعهد شد که انتشار کربن خود را تا سال ٢۰۵۰ به میزان ٢۶ تا ٢۸ درصد نسبت به سطح سال ٢۰۰۵ کاهش دهد. دولت از طریق طرح اقدام در ارتباط با آب و هوا و طرح برق پاکیزه، معیارهای جدیدی در رابطه با صرفه جویی در مصرف سوخت و با دیگر اقدامات، مشغول کاهش دادن میزان انتشار کربن در ایالات متحده است. تک تک وزارتخانه ها گام هایی را برای کاستن از انتشار کربن ناشی از خودروها و ترتیبات استفاده از انرژی در ساختمان های خود برداشته اند. روی هم رفته سازمان های دولتی در پنج سال اخیر ۱٧ در صد از انتشارات خود را کاهش داده اند.

نمودار پیشرفت های آینده را در ضوابط کارآیی مصرف انرژی تا سال 2050 نشان می دهد (وزارت امور خارجه/جیمی مک کان)
با به کاربستن ضوابط کارآیی مصرف انرژی، از انتشار ۶ میلیارد تن دی اکسید کربن جلوگیری می شود. (وزارت امور خارجه/ جیمی مک کان)

نو آوری محلی

سیاست های نوآورانه در ارتباط با آب و هوا غالبا محلی هستند. برای نمونه، بسیاری از شهرنشینان راه های تازه ای برای نقل مکان پیدا می کنند. سیاست های مربوط به دوچرخه سواری در پورتلند سبب شده که از ۱٩٩۰ تاکنون دوچرخه سواری به میزان پنج برابر افزایش یابد و بیش از نیمی از اتوبوس های نیویورک سیتی از سوخت های جایگزین استفاده می کنند.

در سطح ایالتی، کالیفرنیا از مدت ها پیش در ارتباط با محیط زیست پیشگام بوده است. در ظرف دو دهه، افزایش  انتشارات در این ایالت به ۴ در صد محدود شده در حالی که جمعیت ۳۰ در صد افزایش یافته و اقتصاد ۵۴ درصد رشد داشته است. طی این مدت (٢۰۱۰- ۱٩٩۰)، کالیفرنیا صد هزار شغل جدید ایجاد کرده است. این ایالت از نظر آب و هوا زمینه گذار مرحله مهمی برای دیگر ایالات و برای کشور بوده است.

نمودار شمار خودروهای کالیفرنیا را تا سال ٢۰٢۵ نشان می دهد (وزارت امور خارجه/جیمی مک کان)
در کالیفرنیا، ۱۵ درصد از اتومبیل های جدید تا سال ٢۰٢۵ هیچ کربنی انتشار نخواهند داد. (وزارت امور خارجه/ جیمی مک کان)

فرصت های کسب و کار

شرکت ها نیز وارد عمل می شوند. در این زمینه هزاران نمونه وجود دارد. شرکت اَپل، غول نوآوری عملیات خود را با استفاده صد در صد از انرژی تجدیدپذیر اجرا می کند. و UPS ، شرکت انتقال محموله های پستی، از سال ٢۰۰۰ تاکنون بیش از ۸۰۰ میلیون کیلومتر را با استفاده خوروهایی مجهز به سوخت هوشمند پیموده است.

در حال حاضر، ۸۱ نهاد جهانی بزرگ که سالیانه سه تریلیون دلار درآمد دارند، تعهدنامه اقدام کسب و کارهای آمریکایی در زمینه آب و هوا را امضاء کرده اند. امضای آنها به معنای مبادرت به اقدامات چشمگیر برای کاستن از انتشار آلاینده ها و پشتیبانی از راه حل جهانی برای مقابله با تغییرات آب و هوا در کنفرانس COP21  ٢۰۱۵ سازمان ملل متحد است.

نمودار افزایش پشتیبانی بانک آمریکا را از کسب و کارهای سبز نشان می دهد (وزارت امور خارجه/جیمی مک کان)
بانک آمریکا پشتیبانی خود را از کسب و کار سبز نزدیک به سه برابر افزایش داده است (وزارت امور خارجه/ جیمی مک کان)

اقدامات در زمینه آب و هوا تا کنون موثر بوده اند. از سال ٢۰۰۸ به این سو، آمریکا تولید برق بادی را تا سه برابر و تولید برق خورشیدی را تا دو برابر افزایش داده است. با هدف های تعیین شده در سطح ملی، نوآوری های محلی و راه حل هایی در سطح کسب و کارها، ایالات متحده اقدام در ارتباط با آب و هوا #ActOnClimate  را ادامه خواهد داد و آینده ای بر اساس انرژی پاکیزه بنیان خواهد گذاشت.