در روز زمین در سیاره مان سرمایه گذاری کنید- پوستر

(State Department/Doug Thompson)

مسئولیت رسیدگی به بحران اقلیمی و حفاظت از محیط زیست بر عهده همه ماست. برای حصول اطمینان از شکوفایی نسل های آینده چگونه در سیاره مان سرمایه گذاری خواهید کرد؟

با دانلود این پوستر رایگان شروع کنید (PDF, 37 MB).