ذوب یخ های قطبی، چالش بزرگ و مشترک همه کشورها

(Shutterstock/Catmando)

فقط هشت کشور با اقیانوس منجمد شمالی هم مرز هستند، اما همه کشورهای جهان در محافظت و بهبود وضعیت این منطقه مسؤلیت دارند. جان کری، وزیر امور خارجه گفت که “فقط یک شمالگان” موضوع اصلی در دوره ریاست ایالات متحده بر شورای شمالگان طی دو سال آینده خواهد بود.

Arctic Council logo
(شورای شمالگان)

A

در نشست ٢۴ آوریل شورای شمالگان در ایکالویت، واقع در قلمروی نوناووت، کانادا، کری گفت، کوشش ایالات متحده در مقام ریاست شورای شمالگان در راستای تحقق بخشیدن به هدف های زیر متمرکز خواهد بود:

  • پرداختن به تاثیر تغییرات آب و هوا بر شمالگان.
  • ارتقاء ایمنی، امنیت و نظارت بر اقیانوس منجمد شمالی.
  • بهبود شرایط اقتصادی و زیستی جوامع قطبی از طریق بهسازی بخش های اجتماعی و اقتصادی.

کری اظهار داشت: “این به معنای ارزیابی زیرساخت های ارتباطات راه دور منطقه است که از نظر ارتباطات منطقه ای، ارائه مراقبت های بهداشتی، مشاهدات علمی، دریانوردی، واکنش اضطراری و مسائل دیگر است.”

پی آمدهای تغییرات آب و هوا جهانی هستند ولی برای مردم بومی کشورهای منطقه قطب شمال شدت بیشتری دارند. زندگی و معیشت آنها می تواند به موازات تغییرات آب و هوا به شدت دستخوش تغییر شود.

Kerry posing with people dressed in furs.
کری وزیر امور خارجه برای گرفتن عکس با دیگر اعضای شورای شمالگان و بومی های اینویت ایستاده است (شورای شمالگان)

ایالات متحده پس از دوره دو ساله ریاست کانادا، هدایت شورای شمالگان را که بیست سال از عمر آن می گذرد به عهده می گیرد. کری گفت که ایالات متحده به  طرح های پیشین شورای شمالگان که تعهدات اعضای هشتگانه را بر اساس اتفاق آراء نمایندگی می کنند پایبند باقی خواهد ماند.

  • چارچوب اقدام در ارتباط با انتشارات کربن سیاه و متان، هدف افزایش همکاری های بین المللی را برای کاهش این آلاینده های خطرناک دنبال می کند.
  • ایالات متحده طبق مقررات شبکه جهانی نظارت بر اسیدی شدن اقیانوس، از دستیابی به درک بهتری از اسیدی شدن و دیگر عوارض ثانوی انتشار بیش از حد دی اکسید کربن در جوّ پشتیبانی می کند.

کری گفت، ایالات متحده شبکه مناطق دریایی محافظت شده حوزه شمالگان را پیگیری خواهد کرد. با تغییرات آب و هوا و ذوب شدن یخ ها، مسیرهای قابل کشتی رانی بیشتری در شمالگان گشوده شده اند. کری گفت، محافظت گسترده تری از این آب ها و حیات وحش متعلق به آنها مورد نیاز است تا “از این نواحی که هم از نظر فرهنگی و هم از لحاظ اکولوژی حائز اهمیت خاصی هستند، پاسداری شود.”