راهکار ایران برای مبارزه با تورم: حذف صفر پول ملی

رژیم ایران طرح جدیدی برای مهار تورم بیش از ۴۰ درصدی کشور دارد. خیر، این طرح شامل کاهش میلیاردها دلار حمایت مالی از گروه های تروریستی در سوریه، لبنان، یمن و سایر کشورها نمی شود. این طرح ساده است: حذف چهار صفر از ریال، و تبدیل تومان به پول ملی در طی چند سال آینده. همین! مشکل حل است.

نرخ تبدیل ریال ایران به دلار آمریکا در حال حاضر) !( ۰۰۰‚۱۶۱ است. آخوندها از ۲۰۱۲ تاکنون تقریبا ۰۰۰‚۰۰۰‚۰۰۰‚۰۰۰‚۵٧۶‚۲ ریال (۱۶ میلیارد دلار) را به متحدان خود در خارج از کشور انتقال داده اند و ایرانی هایی را که به جای این خواستار تمرکز رژیم بر رفاه اقتصادی مردم هستند، سرکوب می کنند.