هر سال، مقامات دولتی ۳٫۵ تریلیون دلار رشوه دریافت کرده و یا به سرقت می برند. این رقم برابر با پنج درصد کالاهای تولیدی و خدمات ارائه داده شده در سال در سراسر جهان است.

فساد چیست؟

فساد، سوء استفاده از یک سمت دولتی برای منافع شخصی است و به اشکال متفاوتی صورت می گیرد. برای نمونه، سیاستمداری که پیش از صدور مجوز ساخت یک ساختمان به یک فرد، از او رشوه دریافت می کند؛ عضو یک شورای شهری که هزینه تعطیلات خانواده اش را با بودجه دولتی پرداخت می کند؛ یا مقام دولتی که از شهروندان در قبال دسترسی به آب پاکیزه رشوه درخواست می کند.

فساد چه کسی را تحت تأثیر قرار می دهد؟

فساد بر همه، به خصوص اقلیت ها و جمعیت های آسیب پذیر تأثیر می گذارد. به عنوان بزرگترین مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی، فساد از راه های زیر به جوامع زیان وارد می کند:

  • فساد با تضعیف دولت ها دموکراسی و حقوق بشر را تحلیل می برد.
  • فساد پول را از چرخه خدمات عمومی مانند مراقبت بهداشتی، آموزش و بهزیستی خارج می کند.
  • فساد جلوی سرمایه گذاری های خارجی را که منجر به رشد مشاغل در جوامع می شود را می گیرد.

شما می توانید عامل تغییر باشید

 

کسانی که رشوه دریافت می کنند اغلب افراد قدرتمندی هستند که در معاملات مشکوک دست دارند، و این کار شهروندان درستکاری را که از منابع کمی برخورداند دلسرد می کند. ولی به پاس فناوری های نوین، برای مبارزه با فساد نیازی به پول زیاد یا قدرت نیست. برای مثال، یک زوج  در هند تارنمایی را برای مبارزه با فساد راه انداخته است که مردم در آن تجربیات خود را درباره مواردی از آنها رشوه خواسته شده است گزارش می دهند.

شفافیت بین المللی در بسته ضد فساد خود ایده های جدیدی را برای مبارزه با فساد ارائه می دهد:

  • تشکیل یک کمیته برای فهرست گیری و ردیابی دارایی های عمومی مانند کتاب های درسی مدارس.
  • سازماندهی یک رویداد ورزشی در جامعه برای آگاهی رسانی درباره فساد.
  • تهیه یک دادخواست، جمع آوری امضا، و ارائه آن به تصمیم گیرندگان.

دستور کاری ایالات متحده برای مبارزه با فساد و رشوه جامع و فراگیر است. تام مالینوسکی، دستیار وزیر امور خارجه برای دموکراسی، حقوق بشر و کار در مقاله ای تاکید کرد که ترویج شفافیت مالی و اعمال محدودیت های سختگیرانه علیه شرکت هایی که هدف شان گم کردن ردپا و انتقال صوری منابع و دارایی ها است، ازجمله اقداماتی هستند که در این رویکرد پیش گرفته می شوند.