روز جهانی آب بر آب پاکیزه و بهداشتی تمرکز می کند [ویدیو]

به کمک همکاری بین المللی میلیون ها نفر از مردم در سراسر جهان به آب پاکیزه و بهداشتی دست یافته اند اما هنوز باید کارهای زیادی انجام شود.  ۲۲ مارس در روز جهانی آب را جشن بگیرید و پیشرفت بسوی هدف شماره ۶ سازمان ملل برای توسعه دوام پذیر در دسترسی به آب سالم برای همه تا سال ۲۰۳۰ را مطالعه کنید.