Illustration of a man swearing in before a Senate hearing (State Dept./Doug Thompson)
(State Dept./Doug Thompson)

هر وقت رئیس جمهوری ایالات متحده فردی را برای تصدی یک سمت در دولت منصوب می کند – چه درست بعد از انتخابات یا هر زمان دیگری در دوره ریاست جمهوری – انتصاب آن نامزد باید توسط مجلس سنای آمریکا تأیید شود.

تصدی بین ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ سمت دولتی مستلزم رأی اعتماد سنا می باشد. در حالیکه بسیاری از جلسات بررسی صلاحیت نامزدها درست قبل و بعد از شروع کار رئیس جمهوری جدید برگزار می شوند، سنا در طول دوره ریاست جمهوری  نیز می بایست چنین جلساتی را برای تأیید انتصاب جانشینان مقامات برگزار کند.

روند تأیید چنین است:

(State Dept./Julia Maruszewski)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسخه ای از این مقاله قبلاً در ۵ آوریل ۲۰۱۸ منتشر شده بود.