ریشه های تاریخی به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل [ویدئو]

به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی پرزیدنت ترامپ نشان پشتیبانی سیاسی دراز مدت ایالات متحده از اسرائیل و از صلح است.