آموزش یکی از حقوق بینادین بشر است. با این حال میلیون ها تن از مردم آموزش ندیده اند، چون زبانی که مدرسه هایشان به کار می برند برای آنها مفهوم نیست.

از ٧ هزار زبانی که در جهان به آنها تکلم می شود، تنها شماری کوچک- معمولا زبان های رسمی کشورها – در مدارس مورد استفاده قرار می گیرند. هنگامی که دانش آموزی با یک زبان متفاوت مواجه می شود، معمولا می کوشد آن را بفهمد. تعداد زیادی ترک تحصیل می کنند.

طرد و کنار گذاشتن زبان ها به معنی محروم ساختن کسانی که به آن زبان ها تکلم می کنند از حق بینادین خویش به دانستن و یاد گرفتن است. ” – ایرینا بوکووا

یونسکو آموزش دوزبانی را “بر مبنای زبان مادری” یا آموزش چند زبانه که نشان داده به دانشجویان در دستیابی به مهارت های سواد آموزی در یک سطح نیرومند یاری می دهد ترویج می کند. این روش به کودکان کمک می کند تا زبان دیگری را فرا گیرند و آنها را برای این که شهروندان جهانی باشند آماده می سازد.

ایرنا بوکووا، مدیر یونسکو گفت: “چند زبانه بودن برای بشریت منشاء قوت و فرصت است. چند زبانه بودن گونه گونگی فرهنگی ما را تجسم می بخشد و مبادله آراء را تشویق می کند و توانایی ما را در تخیل گسترش می دهد.”

٢١ فوریه روز بین المللی زبان مادری یونسکو است. پوسترهای رایگان یونسکو به مناسبت این روز را می توانید از پیوند این سازمان تهیه کنید.